C O N T A C T

پرسش پاسخهای متداول

 

1.نحوە بروزرسانی نرم افزار و کانال در مدل IPTV ؟

2.چگونگی اتصال گیرندە مدل IPTV بە اینترنت؟

3. چگونگی اتصال گیرندە مدل IPTV بە دانگل (تنظیمات فوق العادە)?

4.چگونگی اتصال گیرندە مدل IPTV بە اینترنت /ICAM (تنظیمات فوق العادە)?

5. چگونگی اتصال گیرندە مدل IPTV بە IPTV؟

6. چگونگی بە راە اندازی مجدد گیرندە IPTV ؟

7. اطلاعات شبکە مرکز ؟

پاسخ

1. نحوە بروزرسانی نرم افزار و کانال در مدل IPTV ؟

اول شما باید نرم افزار و کانال با فرمات .bim داشتە باشید شما میتوانید از اینجا دانلود کنید پس از ان با استفادە از USB وارد بە گیرندەیە خودتان کنید در پایین کنترل دکمە منو رو بزنید بعد بە بخش بروزرسانی بروید بە بخش بروزرسانی توسط USB . بعد از بروزرسانی گیرندە بە طور خودکار راه اندازی مجدد میکند موشابح را برای بروزرسانی کانال انجام دهید. بالا.

2. چگونگی اتصال گیرندە مدل IPTV بە اینترنت؟

شما میتوانید بە دوو روش انجام دهید اول F1 را فشار دهید سپس 555 یان در منو-تنظیم اینترنت را پیدا کنید
نوع لینک را انتخاب کنید برای اتصال بە اینترنت(GPRS,بی سیم ,3G,سیم شبکە )
1- برای سیم شبکە مستقیم اتصال شوید
2- برایە WIFI شما باید اول شبکە WIFI خودرا پیدا کنید بعد رمز عبور را تایپ کنید بعد auto link را چک کنید بعد link را فشار دهید
3- برایە اینترنت 3G کافیست انترنت 3G خودرا داخل USB قرار دهید
4- برایە GPRS شما میتوانید فقط در مودل X60000 یان شما دارای دنگلە GPRS باشید بە کار ببرید در جستوجو در حالت خودکار بزارید auto link را انتخاب کنید بعد دکمە ابی رنگ را فشار دهید بالا

3. چگونگی اتصال گیرندە مدل IPTV بە دانگل (تنظیمات فوق العادە)?

شما میتوانید بە دوو روش انجام دهید اول با فشار دادن F1 و 111 یان در منو بە بخش بروزرسانی بروید بعد بە ( تنظیم فوق العادە)
SataSharing را پیدا کنید بعد دکمە ابی رنگرافشار دهید ولی در ابتدا شما باید سیگنال از ماهوارەیە دینگل بر روی دیشتان داشتە باشید. بالا

4. چگونگی اتصال گیرندە مدل IPTV بە اینترنت /ICAM (تنظیمات فوق العادە)؟

شما میتوانید بە دوو روش انجام دهید اول با فشار دادن F1 و 111 یان در منو بە بخش بروزرسانی بروید بعد بە (تنظیم فوق العادە)
IPTV ی را پیدا کنید بعد دکمە ابی رنگرا فشار دهید ولی اول باید متصل شدە باشید بە اینترنت.
گاهی وقتها بە دلیل خرابیە اینترنت ICAM بە اینترنت متصل نمیشود بەر روی بەخش ICAM شما باید 0-0-0-0 را فشار دهید برای اتصال مجدد. بالا

5.چگونگی اتصال گیرندە مدل IPTV بە تلویزیون پروتکل اینترنت؟

شما میتوانید بە دوو روش انجام دهید اول با فشار دادن F1 و 111 یان در منو بە بخش بروزرسانی بروید بعد بە (تنظیم فوق العادە)
IPTV ی را پیدا کنید بعد دکمە ابی رنگرا فشار دهید ولی اول باید متصل شدە باشید بە اینترنت.
بالا

6. چگونگی بە راە اندازی مجدد گیرندە IPTV ؟

بعزی موارد کە شما اسکن برای کانال یان بروزرسانی نرم افزار را انجام میدهید برق خاموش میشود گیرندە ی شما بووت میشود شما باید گیرندەیە خودرا بارگزاری مجدد کنید.
ابتداء شما باید نرافزار را از نوع گیرندە خود بعد شما باید فایل را تغیر نام دهید بە (rom) با پسوند bim. از طریق USB داخل گیرندە یە خود بگوزارید بعد گیرندە خود را خاموش/روشن کنید کە روشن شد دکمە منو را فشار دهید بعد از چند بار بارگوزاریە مجددە گیرندە درست میشود .شما باید کانالهارا بروزرسانی کنید چون گیرندە شما خالیست.
بالا

7.اطلاعات مرکز شبکە ؟

بعزی موارد کە شما اسکن برای کانال یان بروزرسانی نرم افزار را انجام میدهید برق خاموش میشود گیرندە ی شما بووت میشود شما باید گیرندەیە خودرا بارگزاری مجدد کنید....
بالا